آلسترومریا

آلسترومریا یک گل خیره کننده است. شرکت ریواس گل آلسترومریا را در ایران پرورش می دهد. آلسترومریا گیاهی بوته ای است و بو ندارد. ...

شناسایی حشرات گیاهی خانه با عکس و درمان در خانه!

کلید ریشه کن کردن انواع آفات گیاهان خانگی ، شناسایی نوع آنها است. اگرچه برخی از داروهای خانگی برای کشتن حشرات گیاهی بر بسیاری از آنها تأثیر می گذارد ، ...